IMPROVEMENT OF THE INFORMATION LOGISTICS SYSTEM AT THE ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF PRIVATE ENTERPRISE "BALTIKA", KHMELNYTSKYI, UKRAINE)

Authors

  • Nadiia Mytrofanova Separate Subdivision ,,Khmelnytskyi Professional College of Trade and Economics of Kyiv State University of Trade and Economic”, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8881-3932

DOI:

https://doi.org/10.58246/sj-economics.v49i2.628

Keywords:

logistics, information, information logistics, management, management, logistics flows, logistics efficiency, strategy, competitiveness

Abstract

The rapid development of information and communication technologies, the growth of competition in the domestic market and the increase in consumer demands are today the main prerequisites for revising the company's strategy for the formation of a more effective system for ensuring its competitiveness, more fully meeting the needs of consumers. One of the key tools is logistics and the creation of logistics systems.

A logistics system can function only if information circulates in it. Any management process is, first of all, an information process that involves the collection, transfer, processing, analysis of information and the adoption of relevant management decisions.

The problem of improving the quality of logistics services is more and more urgent as the production sphere develops, the transport component grows, population migration, and the need to overcome territorial remoteness.

References

Butov A. M. Perspektyvy vykorystannia lohistychnykh stratehii dlia zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva. Ekonomichnyi analiz : zb. nauk. prats / Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet. redkol. : S. I. Shkaraban (holov. red.) ta in. Ternopil : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu "Ekonomichna dumka", 2018. Tom 14. ? 2. S. 124-131

Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii na pidpryiemstvakh u 2018-2020 rokakh. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/arh_ikt_u.html (data zvernennia: 10.01.2023).

Haidabus N. V. Analiz stanu lohistychnoho servisu ta innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv Ukrainy. Biznes Inform. 2018. ?4. S. 123 -129.

Hlivenko S.V., Lapin Ye.V., Pavlenko O.O. ta in. Informatsiini systemy v menedzhmenti : navch. posibnyk. Sumy : VTD "Universytetska knyha", 2018. 407 s.

Hordiienko I. V. Informatsiini systemy i tekhnolohii v menedzhmenti : navch.-metod. posibnyk dlia samost. vyvch. dysts. 2-he vyd., pererob. i dop. Kyiv : KNEU, 2020. 259s.

Ievdokymov A. V. Lohistychni stratehii ta lohistychni protsesy na torhovelnykh pidpryiemstvakh. Stalyi rozvytok ekonomiky : Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal. PVNZ "Universytet ekonomiky i pidpryiemnytstva" PP "Instytut ekonomiky i tekhnolohii pidpryiemnytstva". 2020. Vyp. 1 (11). S. 246-249.

7. Kovalska L.L. Lohistychnyi menedzhment : konspekt lektsii. Lutsk : RRVV Lutskoho NTU, 2017. 176 s.

8. Krykavskyi Ye. V., Chukhrai N. I., Lohistyka : kompendium i praktykum : navch. posibnyk. Chornopyska. Kyiv : Kondor. 2019. 338 s.

9. Larina P.P. Lohistyka : navch. posib. D. : VIK, 2005. 335 s. URL : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/743/34/ (data zvernennia: 11.01.2023)

10. Mytrofanova N.M. Aktualni problemy efektyvnoho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy: poshuk molodykh. XI Vseukrainska studentska naukovo-praktychna konferentsiia. Sutnist i mistse lohistychnoi diialnosti v systemi menedzhmentu pidpryiemstva. m. Vinnytsia. VTEI KNTEU, 21 kvitnia 2022. S. 71-77

11. Mytrofanova N.M. Menedzhment KhKhI stolittia: suchasni modeli, stratehii tekhnolohii. IX Vseukrainska naukovo-praktychna Internet-konferentsii. Informatsiine zabezpechennia lohistychnoi diialnosti pidpryiemstva. m. Vinnytsia, VTEI DTEU, 6 zhovtnia 2022. S. 457-461

Tiulenieva Yu.V. Zastosuvannia metodu ABC-XYZ-ANALIZU pid chas upravlinnia lohistychnymy protsesamy ahrarnoho pidpryiemstva. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. 20.2017. URL : http://global-national.in.ua/archive/20-2017/122.pdf (data zvernennia: 11.01.2023)

13. Kharsun L. Lohistychne obsluhovuvannia tovaropotokiv mizh Ukrainoiu ta krainamy YeS. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2016_4_12 (data zvernennia: 11.01.2023)

14. Cherviakova T.I. Orhanizatsiia systemy informatsiinykh potokiv kontrolinhu v upravlinni pidpryiemstvamy avtoservisu. Innovatsiina ekonomika. ? 3. 2018. S. 333-338.

15. Shandrivska O. Ye., Yakymyshyn L. Ya. Doslidzhennia hlobalnoho rynku lohistychnykh posluh: svitovi tendentsii ta vplyv na Ukrainu. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia : Lohistyka. 2018. ?892. S. 212-221.

16. Innovation and Sustainability Pavlova Halyna, Babii Iryna, Volovik Dmytro ? 2, 2022

17. Roekel van W. S. Improving international logistics performance measurement. URL: http://resolver.tudelft.nl/uuid:bbec46b9-c6bc-475f-ba61- 2f3404bc7178

18. Savin S., Kravchyk Y., Dzhereliuk Y., Dyagileva O., Naboka, R. (2021).Management of the Processes on the Quality Provision of the Logistic Activity in the Context of Socio-Economic Interaction of Their Participants. 2021. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 21(12), 45-52.

Types of Logistics Providers Explained in Plain English / ShipLilly. URL: https://www.shiplilly.com/blog/types-of-logistics-providers-explained-in-plain-english/ (27.10.2022).

Updated National Transport Strategy of Ukraine 2030. URL:https://mtu.gov.ua/files/Zakypivli/Ukraine20Transport20Strategy20Part

World Bank. Logistics performance index: Overall. URL: https://data.worldbank.org/indicator/LP.LPI.OVRL.XQ

Downloads

Published

2023-04-19

Issue

Section

Article